6/06/2011

ביקור נדיר בבית הזכוכית של ז׳אן פרובה

נעם דביר על בית הזכוכית של ז׳אן פרובה, ועל האספן שקנה אותו.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.