3/07/2011

התנחלות מורה נבוכים

אתר:
גינה זמנית, רח' מורה נבוכים, שכ' שפירא, תל אביב

פרוגרמת תכנון:
במהלך השבוע שבין ה- 19 וה- 23 ביוני 2011 תוקם בשטח החורשה הזמנית שברחוב מורה נבוכים פינת רחוב התיבונים התנחלות זמנית בת מספר ביתנים בני 10 מ"ק כ"א. לאחר תום הפרויקט תפורק ההתנחלות, וכל החומרים יפונו באופן שייקבע מראש.
המבנים ישמשו את המתנחלים לשינה בשעות הלילה. יש להוסיף להם שימוש נוסף, פרטי או ציבורי, לשעות היום.
לצורך הקמת המבנה ניתן להשתמש ב- 3 חומרים לכל היותר. ניתן להקצות 2 חומרים נוספים למטרות ציבוריות.


על כל אחד מהצוותים להגיש הצעה להתנחלות.
ההצעה תהיה מורכבת משני חלקים, חלק אחד ל"תב"ע" של ההתנחלות (1 פאנל 100/70+מודל) וחלק לשני לארכיטקטורה של המבנה (2 פאנלים 100/70+מודל אחד לפחות). :

א. פאנל 1 : תכנית מצבית כללית של ההתנחלות ב 1:500, מודל 1:500.
התכנית תקבע את ה"תב"ע" של ההתנחלות - אופן הצבת המבנים בשטח, כללי בנייה, גישה, תשתיות, נוכחות כללית, התכנית תקבע את אופייה הקהילתי והציבורי של ההתנחלות, ואת העמדת המבנים. תקבע ותאפיין במידת הצורך שימושים ומבנים ציבוריים או משותפים, את אפיונה החזותי, את היחסים שלה עם הסביבה במהלך שעות היממה.
באפשרות המתכננים להוסיף 2 חומרים נוספים על ה- 3 שמיועדים לפרויקט האישי של הצוות, ובלבד שיהיו ניועדים אך ורק למטרות ציבוריות.

ב. פאנל 2 ו- 3 : הצעה למבנה לדוגמה
ההגשה תכלול:
- דימוי חזותי או רעיוני, תוכניות, חתכים, פריסות ומודל ב- 1:5
- מבחר פרטי מעטפת עקרוניים, שרטוטים ומודלים או פרוטוטיפים ב,1:2 או ב- 1:1
- כתב כמויות, הערכה תקציבית אם יש (רצוי מאוד שתהיה קרובה לאפס), מקורות וספקים, תרחיש לגמר הפרויקט: סילוק, מיחזור או שימוש עתידי

הגשה: יום חמישי 14 באפריל 2011
בתום ההגשה והדיונים על הפרויקטים תיבחר הצעה אחת מבין ההצעות שיוגשו בפאנל 1.
ההצעה תיבחר בהליך דמוקרטי על ידי הסטודנטים. שימו לב, במידה שזה יתבקש, תחייב בהמשך העבודדה את התאמת הפרויקטים לתב"ע שנקבעה.