Showing posts with label אתר. Show all posts
Showing posts with label אתר. Show all posts

3/14/2011

פיני מזרחי / נכנסו לפרדס

תצלום אוויר של שכונת שפירא, 1949

זהו סיפור על מעשה שהייתי עד לו לפני שנים רבות. הימים ימי מלחמת השחרור, אחרי כ"ט בנובמבר ולפני כיבוש יפו, בסביבות חודש מרץ של אותה שנה. זירת ההתרחשות היא הפרדס וגבולותיה הם: בצפון - רחוב סלמה, במזרח - שכונת גבעת משה א', בדרום - גבעת משה ב' ובמערב - רחוב בעל העקידה (אז אבן אדמה). במרכז הסיפור פרדס נטוש וגיבוריו הם תושבים משכונת שפירא: גברים, נשים וילדים, וביניהם גם תושב שהוא מחולל המעשה, אדון בשם קפלן. בזמן ההוא, אני נער כבן 12, ולמרות שעברו מאז למעלה מחמישים וחמש שנים, התמונה חקוקה היטב בזיכרוני. להמשך

(מתוך מוקי צור, שרון רוטברד (עורכים) לא ביפו ולא בתל אביב)
The Site, More Nevuhim st, Shapira neighborhood

האתר מוקף בקו אדום. בעת המדינה עמדו על המגרש מחסנים. כיום הקרקע ממשיכה את הטופוגרפיה