3/23/2011

ThinkLight- נסיונות עבודה בנייר כמעטפת

המבנה יהיה מורכב ממעטפת ומשלד

עקרונות המעטפת- חומר זמין, ניתן לפירוק והרכבה, חדיר לאור, קל .
הנייר נבחר כנסיון ראשון לחומר כמעטפת

שלב א'
נסיונות עבודה בנייר, חיזוקו כחומר גלם וחיבורו לשלד

שלב ב'
נסיונות הקשחת נייר

שלב ג'
עבודה על השלד

פנורמות המגרש